• මිල කැඳවීමක් ඉල්ලන්න

  • කරුණාකර ඔබේ විස්තර පුරවන්න

  • ඇදගෙන යන්න (හෝ) ගොනුව තෝරන්න

    කරුණාකර ඔබේ ත්‍රිමාණ ඇඳීම (වඩාත් සුදුසු STEP සහ IGS ආකෘතිය) අමුණන්න. බහු ලිපි ගොනු තිබේද? ඔබේ සියලුම ලිපිගොනු ෆෝල්ඩරයකට දමා ෆෝල්ඩරය ZIP හෝ ආර්ආර් ගොනුවට සම්පීඩනය කරන්න. (ගොනු වර්ගය: zip | jpg | pdf | dxf | dwg | පියවර | stp | igs | x_t | prt)