• ક્વોટની વિનંતી કરો

  • કૃપા કરીને તમારી વિગતો ભરો

  • ખેંચો અને છોડો (અથવા) ફાઇલ પસંદ કરો

    કૃપા કરીને તમારું 3D ચિત્ર જોડો (પ્રાધાન્ય STEP અને IGS ફોર્મેટ). બહુવિધ ફાઇલો મળી? તમારી બધી ફાઇલોને ફોલ્ડરમાં મૂકો અને ફોલ્ડરને ZIP અથવા RAR ફાઇલમાં સંકુચિત કરો. (ફાઇલ પ્રકાર: zip | jpg | pdf | dxf | dwg | step | stp | igs | x_t | prt)