• ਇੱਕ ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

  • ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਭਰੋ

  • ਖਿੱਚੋ ਅਤੇ ਸੁੱਟੋ (ਜਾਂ)ਫਾਈਲ ਚੁਣੋ

    ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ 3D ਡਰਾਇੰਗ ਨੱਥੀ ਕਰੋ (ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ STEP ਅਤੇ IGS ਫਾਰਮੈਟ)।ਕਈ ਫਾਈਲਾਂ ਮਿਲੀਆਂ?ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਲਡਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਫੋਲਡਰ ਨੂੰ ZIP ਜਾਂ RAR ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਸੰਕੁਚਿਤ ਕਰੋ।(ਫਾਈਲ ਦੀ ਕਿਸਮ: zip|jpg|pdf|dxf|dwg|step|stp|igs|x_t|prt)