• ស្នើសុំសម្រង់

  • សូមបំពេញព័ត៌មានលម្អិតរបស់អ្នក

  • អូស & ទម្លាក់ (ឬ) ជ្រើសរើស​ឯកសារ

    សូមភ្ជាប់គំនូរ 3D របស់អ្នក (និយមជាជំហាននិងទ្រង់ទ្រាយអាយអាយអេស) មានឯកសារច្រើន? ដាក់ឯកសាររបស់អ្នកទាំងអស់នៅក្នុងថតមួយហើយបង្រួមថតឯកសារទៅក្នុងឯកសារហ្ស៊ីបឬរ៉ាអរ។ (ប្រភេទឯកសារ៖ ហ្ស៊ីព | jpg | pdf | dxf | dwg | ជំហាន | stp | igs | x_t | prt)